Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting op 15-11-2018 voor de herziening certificatieschema Maatlat Schoon Erf

De huidige criteria voor de aanleg van een ‘schoon’ agrarisch erf worden herzien. Daarnaast wordt de Maatlat Schoon Erf uitgebreid met criteria voor de drie nieuwe sectoren: erven van bloembollen- en fruittelers en boomkwekerijen. Het herziene certificatieschema wordt per 1 januari 2019 van kracht.

De aanleg van emissiearme erven in de akkerbouw en veehouderijsector is sinds 1 januari 2018 op de Milieulijst opgenomen. Hiermee kunnen ondernemers de investeringen in een emissiearm erf melden voor de MIA-\Vamilregeling. Mogelijk kan de Maatlat Schoon Erf in de toekomst ook op andere manieren een rol spelen in het aantonen van verduurzaming van agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld in de manier waarop overheden milieuhandhaving op bedrijven uitvoeren.

Voorkomen emissies

Hoofddoel van de Maatlat Schoon Erf is het voorkomen van emissies uit onder meer mest, compost, gewasbeschermingsmiddelen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

Hoorzitting 15 november 2018

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema Maatlat Schoon Erf. De input van deze inspraakronde wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

De hoorzitting vindt plaats op:

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij SMK door middel van het antwoordformulier dat u hier kunt downloaden en dat per e-mail toe te sturen aan smk@smk.nl. Wij verzoeken u zich vóór maandag 12 november aan te melden.

Het betreffende concept-certificatieschema en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren.

Informatie

Terug naar overzicht