Nieuws & Persberichten

Maatlat Schoon Erf draagt bij aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn water

SMK publiceert de eerste versie van het certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat geldig is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Ontwikkeling

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren.

De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. In de MIA- en Vamil-regeling wordt daarvoor per 1 januari een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

Inhoud Maatlat Schoon Erf

  • De Maatlat Schoon Erf gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
  • Als een bepaalde activiteit voorkomt op een bedrijf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van getrokken of zelfrijdende spuitmachines op het bedrijf is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht voor het certificaat Maatlat Schoon Erf.
  • Bovenop de minimale randvoorwaarden kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast die een positief effect hebben op de criteria. Met deze extra voorzieningen kunnen punten worden verdiend. Deelnemers moeten minimaal 6 punten op de keuzemaatregelen behalen.

Er zijn criteria ontwikkeld op het gebied van:

  • emissies van mest(opslagen);
  • emissies bij het reinigen van werktuigen;
  • emissies uit voederopslagen;
  • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater;
  • dieren op het erf;
  • het schoonhouden van erven.

Erven van agrariërs uit de sectoren rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee), schapenhouderij, geitenhouderij en akkerbouw en vollegrondsgroenten kunnen in aanmerking komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf.

Digitale tool

De criteria worden verwerkt in een digitale tool, waarmee agrariërs hun erf online in kaart kunnen brengen. De ondernemers dienen via deze tool de gegevens ten behoeve van de (ontwerp)certificering aan te melden. Nadat men zich voor certificatie heeft aangemeld bij een certificatie-instelling, en daartoe een contract heeft afgesloten, krijgt de ondernemer toegang tot de invoerfaciliteiten van de tool. In deze tool kunnen de noodzakelijke documenten worden geüpload. Deze digitale tool komt in de loop van januari beschikbaar op de website.

Certificeren

Regelingen
Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan de Maatlat Schoon Erf gekoppelde regelingen.

Meer informatie
Voor vragen over de Maatlat Schoon Erf kunt u contact opnemen met Herman Docters van Leeuwen, 070358 63 00, hdoctersvanleeuwen@smk.nl.


De ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een groot aantal waterschappen en LTO Nederland.

Terug naar overzicht