Home

Zes agrarische sectoren komen nu in aanmerking voor de Maatlat Schoon Erf

SMK publiceert de herziene versie van het certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat geldig is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De criteria zijn uitgebreid voor drie nieuwe sectoren, waarmee erven van agrariërs uit totaal zes sectoren nu in aanmerking kunnen komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf:

 • Schapenhouderij en geitenhouderij
 • Rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee)
 • Fruitteelt
 • Bloembollen
 • Boomkwekerij
 • Akkerbouw en vollegrondsgroenten

Doel Maatlat Schoon Erf
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in. Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen de investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren.

In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, waardoor agrariërs in aanmerking kunnen komen voor fiscale voordelen. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

De ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LTO Nederland.

Inhoud Maatlat Schoon Erf
De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigings- en ontsmettingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.

 • Het certificatieschema gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Alleen als een bepaalde activiteit voorkomt op een erf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een spuitmachine op het bedrijf, dan is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.
 • Bovenop de verplichte maatregelen kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast waarmee punten kunnen worden verdiend. Deelnemers in de bloembollensector moeten minimaal 7 punten op de keuzemaatregelen behalen, en deelnemers uit de overige sectoren minimaal 6 punten.
 • In de herziening van de criteria zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:
  • De eisen aan de bodem van de wasplaats zijn aangepast in lijn met het aangepaste Activiteitenbesluit.

  • De eis van een vloeistofdichte vloer is aangepast naar een aaneengesloten bodemvoorziening.

  • Er is toelichting opgenomen waar een infiltratievoorziening, zoals een wadi of helofytenfilter, aan moet voldoen bij het afvoeren van hemelwater van het verharde erf.

  • Er zijn nieuwe criteria opgenomen voor het ontsmetten van bloembollen, het spoelen van geoogste bloembollen, naoogstbehandeling van fruit en het sorteren van geoogst fruit.

Digitale tool
De criteria zijn verwerkt in een digitale tool, waarmee agrariërs hun erf online in kaart kunnen brengen. De ondernemers dienen via deze tool de gegevens ten behoeve van de (ontwerp)certificering aan te melden. In deze tool kunnen de noodzakelijke documenten worden geüpload. De certificatie-instelling controleert of het erf aan de voorwaarden van het certificatieschema voldoet.

Certificeren
Op de website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor agrariërs’:

Regelingen
Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan de Maatlat Schoon Erf gekoppelde regelingen.

Meer informatie

Voor vragen over de Maatlat Schoon Erf kunt u contact opnemen met Annika de Ridder, 070 358 63 00, aderidder@smk.nl

In de periode van 23 december tot en met 3 januari is SMK beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

Terug naar overzicht