Home

Publicatie certificatieschema Maatlat Schoon Erf versie 2

SMK publiceert de herziene versie van het certificatieschema Maatlat Schoon Erf, dat geldig is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Doel Maatlat Schoon Erf

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen de investeringen in emissiearmere erven stimuleren.

De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. In de MIA- en Vamil-regeling is daarvoor een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen, waardoor agrariërs in aanmerking kunnen komen voor fiscale voordelen. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

Erven van agrariërs uit de sectoren rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee), schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenten kunnen in aanmerking komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf.

De voorziene uitbreiding naar erven van bloembollenbedrijven, fruitteeltbedrijven en boomkwekerijen is uitgesteld, mede omdat deze nog niet in de code voor emissiearme erven op de Milieulijst zijn opgenomen.

De ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf is mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LTO Nederland.

Inhoud Maatlat Schoon Erf

 • De Maatlat Schoon Erf gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Alleen als een bepaalde activiteit voorkomt op een bedrijf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van een spuitmachine op het bedrijf, dan is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.
 • Bovenop de verplichte maatregelen kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast waarmee punten kunnen worden verdiend. Deelnemers moeten minimaal 6 punten op de keuzemaatregelen behalen.
 • In de herziening van de criteria zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:
  • In de randvoorwaarden voor voer- en mestopslagen is rekening gehouden met bestaande opslagen op het erf. Zo is een visuele inspectie van de opslag door de certificatie-instelling toegestaan en zijn er meerdere uitvoeringen voor de afvoer van hemelwater en perssappen opgenomen.
  • In de randvoorwaarden voor wasplaatsen wordt rekening gehouden met de aankomende wettelijke eisen rondom vloeistofdichte vloeren. Wanneer de eis in het Activiteitenbesluit wordt aangepast van vloeistofdicht naar aaneengesloten bodemvoorziening, wordt de eis in de Maatlat Schoon Erf aangepast.
  • Er is een extra optie toegevoegd voor het afvoeren van hemelwater van het verharde erf. Dit kan via straatkolken, of via een afvoer naar de erfrand. Ook is een infiltratievoorziening of filterende voorziening als randvoorwaarde opgenomen.
  • Er zijn nieuwe criteria opgenomen voor het composteren, vullen van machines en werktuigen voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, en het wassen en ontsmetten van kisten.

Digitale tool

De criteria zijn verwerkt in een digitale tool, waarmee agrariërs hun erf online in kaart kunnen brengen. De ondernemers dienen via deze tool de gegevens ten behoeve van de (ontwerp)certificering aan te melden. In deze tool kunnen de noodzakelijke documenten worden geüpload. De certificatie-instelling controleert of het erf aan de voorwaarden van het certificatieschema voldoet.

Certificeren

Op de website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor agrariërs’:

Regelingen

Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan de Maatlat Schoon Erf gekoppelde regelingen.


Meer informatie

Annika de Ridder, Projectleider agro ketens, 070 358 63 00, aderidder@smk.nl.

In de periode van 24 december tot en met 4 januari is SMK zeer beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

Terug naar overzicht