Certificatiesysteem voor schone erven

 • Criteria voor de aanleg van een ‘schoon’ agrarisch erf

  Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil vooruitlopend op de wettelijke verplichtingen de investeringen in emissiearmere erven stimuleren. Het gaat daarbij om emissies die voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.  

  FISCAAL VOORDEEL

  Vanaf 1-1-2018 kunnen agrariërs met een certificaat voor de Maatlat Schoon Erf in aanmerking komen voor fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater. 

  SECTOREN

  Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs zich laten certificeren en kan de overheid het emissie-loze erf fiscaal ondersteunen. De sectoren waarvoor criteria zijn ontwikkeld betreffen erven van veehouderij-, akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt.

   

 • MAATREGELEN

  Er zijn criteria ontwikkeld op het gebied van:

  • emissies van mest(opslagen)
  • emissies tijdens composteren
  • emissies bij het reinigen van werktuigen
  • emissies bij het vullen van spuitmachines
  • emissies uit voederopslagen
  • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater
  • dieren op het erf
  • het schoonhouden van erven
  • wassen/ontsmetten van kisten en fusten
  • ontsmetten van bloembollen
  • spoelen van geoogste bloembollen
  • naoogstbehandeling fruit
  • sorteren van geoogst fruit

  DIGITALE TOOL

  Met de digitale tool kan een boer de maatregelen ten behoeve van emissiereductie van zijn erf online in kaart kan brengen. Na uitwerking van de maatregelen kan de ondernemer het emissiearme erf digitaal aanmelden voor certificering voor de Maatlat Schoon Erf bij de certificatie instelling van zijn keuze. Voorafgaand aan de certificering moet de ondernemer een certificatiecontract afsluiten met een certificatie instelling. 

  ONDERSTEUNING

  De ontwikkeling van Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld met financiële steun van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de waterschappen en LTO Nederland. 

Nieuws